Skip to content

One day in Copenhagen

copenhagen-5Milujem prekvapenia! Ale len tie, o ktorých neviem… V momente, keď mi niekto povie “Niečo pre Teba mám, ale nemôžem povedať čo a ani kedy to uvidíš.”, môj zen je rozhodený a len tak sa znova nedostaví (možno trochu preháňam, ale naozaj to nemám rád). Takže deň pred 17. listopadom (pre všetkých, čo sa nezorientovali, deň pred štátnym sviatkom), kedy mi Mišo oznámil “Zajtra niekam ideme, ale nepoviem Ti kam a musíš vstať o 4:30.”, som bol rozhodený na márne kusy… A kebyže viem, že poletíme do Kodane, rozpadnem sa na ešte menšie kúsky.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

copenhagen-1

copenhagen-2Ale nevedel som to, až do poslednej chvíle. Keď to so mnou už bolo na nevydržanie (čo sa opakuje pravidelne pred mojími narodeninami, meninami a Vianocami), ukľudnil moje emócie s tým, že ideme na otočku s vlakom do Berlína. Tak som sa za jediný večer nastavil na cestu do Berlína, tešil sa na návštevu obľúbeného “slow-life” obchodíku a šálku kávy z kaviarne o pár domov vedľa. O to väčší šok som zažil, keď mi ráno v metre (cestou na Hlavní nádraží) oznámil, že mám kľudne sedieť, lebo ideme na letisko. Až tam som sa dozvedel o jednodňovom výlete do Kodane. Krásny to pocit!

copenhagen-4O našej láske k severu sme už napísali niekoľko článkov. A neustále o nej hovoríme (najčastejšie pri téme sťahovanie a severom nemyslíme mestskú časť Praha 18). Najskôr to bolo Nórsko, potom Švédsko a teraz Dánsko. Zoznam navštívených severských krajín sa pomaly plní a po každej ďalšej návšteve vieme, že nie je posledná.

copenhagen-7Kodaň ležiaca “čo by kameňom dohodil” od švédského Malmö (taktiež máme na zozname) je malebné severské mesto na pokraji Baltského mora. Chladné more, zátoky a kanály krásne kontrastujú s pestrofarebnými fasádami miestnej architektúry. Na každom rohu (správnejšie na každom metry) nájdete zaparkovaný bicykel a po niekoľkých hodinách strávených v meste máte pocit, že každý miestny vlastní aspoň tri z nich.

copenhagen-35copenhagen-33 copenhagen-3 copenhagen-6Z letiska je to do centra len niekoľko zastávok metrom a síce sme mali na prehliadku mesta len pár hodín, nikam sme sa neponáhľali a proste len nasávali miestnu atmosféru. Najpríjemnejšie boli vyľudnené ulice mesta počas celého dopoludnia. Z mestskej časti “Christiania“, ktorá je z oboch strán obklopená vodou a žije si vlastným životom, sme sa presunuli k historickému centru a konkrétne časti Nyhavn. Jej farebné staré budovy so strmými strechami a množstvo zaparkovaných lodí nám pripomenuli krásne časy v chladnom nórskom Bergene. Prechádzka pozdĺž prístavu bola skvelou voľbou a behom krátkej chvíľky sme stihli vidieť naproti stojacu Operu, námestie Amalienborg či chrám Frederik’s Kirke. Po zhliadnutí všetkých monumentálnych stavieb sme sa dostali až do časti nazývanej Kastellet, ktorá má tvar hviezdy a na mape proste nejde prehliadnuť. Po pár chvíľach tam strávených sme si nemohli nevšimnúť, že je to obľúbená časť miestnych na jogging, venčenie svojich štvornohých miláčikov a také to “príjemné ničnerobenie”. Stačilo pár minút chôdze a pred nami sa už týčila známa socha Malej morskej víly.

copenhagen-9 copenhagen-10 copenhagen-12

copenhagen-36copenhagen-13 copenhagen-15Druhú polovicu dňa sme začali najlepším croissantom ever (konkuroval tým z La Petite France, ktoré máme fakt radi!) a chutnou kávou v Democratic Coffee. Kaviareň patrí ku knižnici a všetkých milovníkov písaného slova poteší fakt, že svoju kávu a sváču si môžete vziať rovno do foajé knižnice a užívať si jej krásnu atmosféru. Po kľudnom dopoludní sa ulice mesta pomaly začali zaplňovať a my sme konečne videli, kto jazdí na bicykloch, o ktorých som písal na začiatku! 🙂

copenhagen-18

copenhagen-21 copenhagen-22 copenhagen-24 copenhagen-30 copenhagen-31

Posledným bodom nášho kodaňského programu bola návšteva skvelej pizzerie Rosso Pomodoro. Tam sme okrem spráskania skvelej pizze a ešte lepších drinkov (ups) stihli čo to ukázať z nášho dňa v Kodani aj na ich Instagrame, ktorý sme mali na starosť počas celej návštevy pizzerie. Ak chcete, aby sme sa postarali aj o ten Váš, sem s ním! :))

Jeden deň v Kodani ubehol ako voda, no naplnil nás neskutočne skvelou energiou a dobrou náladou.
Kedy bude ďalší voľný pracovný deň, prosím?

copenhagen-14 copenhagen-16I love surprises! But only those I don’t know about… The moment when someone says me “I got something for you but cannot tell what and when you’ll get it” my Zen is broken in a second. So the day before 17th November (day before a public holiday) Mike told me “Tomorrow we’re going somewhere but I’m not gonna tell you where..and, you have to get up at 4:30 am.” I was broken to the pieces..

But I didn’t know it until the last moment. Because I was worried and stressed where are we going and why I have to wake up at 4:30 am (similar situation before every Christmas, my birthday etc.), Mike told me, we are going to Berlin by train. So I set my mind on a trip to Berlin, looking forward visiting the popular “slow-life” shop and cafes. But much bigger shock came when he told me in the subway (on the way to Main train station) that I should sit tight because we are going to the airport. Once there I realised we are going for a one day trip to Copenhagen. What an awesome feeling!

copenhagen-11 copenhagen-34About our love for Nordic countries we have written several articles. We constantly talk about it (usually on a subject is moving north and we do not think about the north district of Prague). At first it was Norway, then Sweden and now Denmark. List of visited Nordic countries is slowly filled and after each visit we know it is not the last.

Copenhagen lying just a “stone’s throw” from Malmö, Sweden (it is also on the list) is a picturesque northern town on the edge of the Baltic Sea. Cold sea, bays and channels contrasts nicely with brightly colored facades of the local architecture. At each corner (more correctly for every meter) you can find parked bicycles and after a few hours spend in the city you got a feeling that every one citizens owns at least three of them :D.

copenhagen-8 copenhagen-17 copenhagen-20From the airport to the city it is only a few metro stops away and although we had just a few hours, we did not hurry and just soaked up the local atmosphere. The most pleasant thing was deserted streets throughout whole morning. From the city of “Christiania” which is on both sides surrounded by water and lives its own life, we moved to the historical center, part named Nyhavn. Its colorful old buildings with steep roofs and a number of parked boats remind us beautiful times in cold Bergen, Norway. Walk along the harbour was a great choice and within a few moments we managed to see Opera house standing opposite, Amalienborg castle or the Frederik’s Church. After seeing all of monumental buildings we have reached the area called Kastellet which has the shape of a star on the map which cannot be simply overlooked. After a few moments spent there we found out it is a favorite place of local people to do jogging, walking with their four-legged friends and also “pleasant doing nothing”. And few minutes walk from there is also famous statue of the Little Mermaid.

copenhagen-23 copenhagen-25 copenhagen-27The other half of the day we started with the best croissants ever and tasty coffee in Democratic Coffee. Cafe belongs to a huge library and all lovers of the written word delight in the fact that you can bring a coffee and snack to the library foyer and enjoy the beautiful atmosphere. After a quiet morning, the streets of the city slowly began to fill up and we finally see those who ride all the bicycles 😉

The final point of our program was a visit of great pizzeria Rosso Pomodoro. We enjoyed great pizzas and even better drinks (shy-smile-icon) and also take over their instagram account for a while to show how we enjoyed Copenhagen and great food. If you want us to take care of your instagram account for a while, let us know! 🙂

One day in Copenhagen has passed like water but it filled us incredibly with great energy and good mood.
When will be the next available public holiday, please?

copenhagen-26 copenhagen-29 copenhagen-28

One Comment

  1. Michaela Marečková Michaela Marečková

    Ty fotky vypadají nádherně, naprosto vykreslují atmosféru Kodaně. Moc děkuju za sdílení atmosféry až k nám do Čech 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *