Skip to content

New York, 23rd Dec

New York Day 1Předně vám chceme popřát do roku 2017 jen to nejlepší, ať se vám plní přání a jste zdraví. A teď bychom vás rádi pozvali k prvnímu dílu našeho New Yorského cestopisu.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

Ten se začal psát v pátek 23. prosince ráno, kdy jsme naložili poloprázdné kufry do naší Papagueny a vyrazili směr Drážďanské letiště. Za dvě hodiny jsme už seděli v hale, koukali na přistávací dráhu a popíjeli ne zrovna chutné cappuccino. Let byl nakonec o hodinu odložen z důvodů husté mlhy na letišti v Amsterdamu (to si zapamatujte, bude o tom řeč o pět článků později 😉 ), ale to nám nevadilo, protože i tak nás čekal čtyřhodinový layover, který jsme strávili v salonku, abychom pak nastoupili do po strop horní paluby zaplněného jumba KLM. O necelých osm hodin později, přilepeni na nevelkém okénku, jsme marně ve tmě hledali Manhattan. Ještě se vlastně posuňme o pár hodin zpět, někde k břehům Grónska, kdy za Patrikem došla vedoucí kabiny a zeptala se, zda letí do New Yorku poprvé. Když odpověděl, že ano, následovala ještě krátka zdvořilostní konverzace a pak mu předala dárkovou tašku se šampaňským a přáním všeho nejlepšího k výročí (uhodnete jakého?).

New York Day 1

New York Day 1

New York Day 1

New York Day 1Poděkování a rozloučení se s letuškami a překročení prahu letadla do výstupního mostu. Jsme tady. Welcome in United States. Ale ještě není vyhráno. Vytahujeme z batohu pasy a pro jistotu i vytištěné ESTA formuláře a míříme na imigrační. Protože zrovna dosedly na náš terminál 3 podobně velká letadla, plní se prostor zhruba tisícovkou lidí, které hodlá obsloužit čtyřčlenný sbor. Rázem se mění 20 minutová předpokládaná doba odbavení na dvě hodiny. Naštěstí postupně se otevírají další a další přepážky a my se tak po půlhodině dostáváme na řadu. Úředníkovi hraje chrastí přes malý repráček hudba a jeho pohled na nás, naše pasy a výzva k sejmutí otisků prstů dává tušit, že dnes je tu buď přesčas nebo ho celkově jeho práce vyloženě sere. Žádné otázky a zbytečné oplétačky. Jedno razítko, druhé razítko, zvoláváme good bye sir and have a good evening. Mrrrrr. Pro kufry, co naštěstí dorazily s námi, a hurá na AirTrain. Vystupujeme na Jamaica station, platíme každý $5, zároveň si kupujeme týdenní Metrocard za $31 a nastupujeme na modrou linku metra E, kterou se vezeme až na Queens Plaza, kde přestupujeme na žluté R.
Časový posun o 6 hodin, místní čas 22:30, v Praze je půl páté ráno. Celkem se tak i cítíme. Ale jsme v New Yorku! A ten nikdy nespí! Aha, už jsme tady, zastávka 28 St. Metro je zde umístěno rovnou pod silnicí, takže na povrch vede přesně pouhých 24 schodů. Už je to tady, téměř se mi podlamují kolena, právě jsem viděl žlutý taxík, ještě dva schody. Stojím. Oněmělý úžasem, že se můj sen stává skutečností zapomínám, že za mnou šel po schodech ještě Patrik a další lidé. Vracím se do reality a uhýbám. Jsme tady. Ano, jsme. Objímám ho a dávám mu pusu. On mě pak otáčí a ukazuje prstem nahoru. Koukej, co tam svítí. A oba zíráme na barevnou špičku Empire State Building.

New York Day 1

Chytáme madla kufrů a vyrážíme k hotelu, který je jen o pár desítek metrů vedle. Ace Hotel New York na rohu Broadwaye a W 29th Street. Když jsme se o něm zmínili některým přátelům, žasli. Prý je to dokonalé místo, kde strávit svůj pobyt v New Yorku. Zrovna se v něm koná party a tak ho bezpečně poznáváme už z dálky. Na recepci dostáváme zdarma upgrade z pokoje Mini na Small. Číslo #806. Trochu máme strach, aby hluk z lobby nebyl slyšet po celém hotelu, ale jakmile vystupujeme z výtahu na osmém patře, je ticho. Pokoj byl zařízený v podobném stylu jako ten v 7 Islas Hotel v Madridu, jen o něco menší. Za nás oba narovinu říkáme, že jsme si ho zamilovali na první pohled a později jsme trochu olitovali, že jsme v něm nezůstali celý pobyt.

New York Day 1Ale teď jen nechat kufry na pokoji a i přes výraznou únavu se vydat alespoň na chvíli do nejbližšího okolí. A tím nejbližším okolím nemyslíme nic jiného než slavné Times Square. Jdeme pomalu, ruku v ruce, po Broadwayi, s hlavami zakloněnými dozadu, protože koukáme na nejvyšší patra domů, které míjíme. Bezpečně jim vévodí onen Empire State, který svítí ve vánočních zelenočervených barvách. Vidět v noci Times Square z dálky nějakých 150-200m řeknete si, že tam snad musela vybouchnout bomba plná fosforeskující barvy. Připadá vám, že tam jednoduše hoří nějaký obrovský bílý oheň. Taková silná je záře ze všech těch LED obrazovek, že je světla jako ve dne. A ještě jedna věc. Times Square je obrovské. Mnohem větší, než se zdá z filmů. A také je nonstop plné lidí. Najednou se stanete součástí davu, který vámi pohybuje a vy si musíte dobře rozmyslet chvíli, kdy se z něj utrhnete. Jsme jako omámení. Míjí nás dokonce záchranka, pak hasiči. Připadáme si jako ve filmu. Ještě projdeme kolem výloh slavného Macy’s a po hodinové procházce jsme zpět na hotelu.

New York Day 1New York Day 1 Na pokoji vybalujeme jen to nejnutnější. Nebylo v něm totiž moc místa, ale za to úžasně stylová koupelna se sprchou a retro kohoutky se hned potom stala na hodinu naším soukromým spa. Nechat na sebe padat dlouhé minuty horké kapky vody z dešťové sprchy, mít zavřené oči a vstřebávat všechny ty dojmy, bylo jako se pomalu probouzet z krásného snu. Pak už jsme se jen zachumlali pod měkkou a příjemnou francouzskou přikrývku a během pár minut usnuli na té nejpohodlnější posteli v životě. Ever. Až tak, že jsem dnes psal do hotelu a ptal se na její značku a typ. Ups.

New York Day 1

New York Day 1New York Day 1New York nás dostal do kolen, v tom nejlepším smyslu slova, během pár desítek minut. Milujeme ho. Vracíme se do něj, letos!
A také zde chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli tento sen zrealizovat. Od KLM a AceHotel, přes nekonečný seznam tipů a míst od Gabi a Market a také vás, čtenářů, až po naše kamarády, přátele a rodinu, kteří nás ve všem podporují. Děkujeme.

Pokračování příště 😉

New York Day 1 New York Day 1First, we want to wish you the very best in year 2017, that you can fulfill your wishes and dreams and you stay healthy. And now we would like to invite you to the first part of our New York travelogue.

It started on Friday, December 23 in the morning when we loaded our half-empty luggage to our Papaguena (Fiat 500) and headed to Dresden Airport. Two hours later we were sitting in the lobby, watching the runway and drinking not very tasty cappuccino. The flight was postponed about an hour due to dense for at Amsterdam airport (remember it, it will be mentioned again five articles later ;)), but it did not bother us because of an four-hour layover which we spent in the lounge. Then we boarded to completely full KLM’s jumbo plane and in less than 8 hrs later, stuck on a small window, we unsuccessfully searched in the dark for glowing Manhattan. Wait! Rewind few hours back, because somewhere above the shores of Greenland, senior cabin attendant came after Patrik and asked whether he flies to New York for the first time. When he said yes, followed a short polite conversation and then she handed him a gift bag with champagne and best wishes for the anniversary (can you guess which? 😉 ).

New York Day 1 New York Day 1We disembarked, thanked to the cabin crew and finally crossed the path from plane to the connecting bridge. We are here. Welcome in the United States. But it is not yet won. Holding our passports and ESTA forms in hands, we headed to the immigration hall. Because just landed 3 similarly large planes on our terminal, the space was filled of about thousand people and there were just four desks opened. The estimated time of passing through increased from 20 minutes to 2 hours. Fortunately they started opening more and more desks, so after half an hour we get a number. Of the officer’s view we suggested he is really bored or he does not like his job. But it was quick, no questions, just fingerprints and stamp into passport and we could proceed further to the baggage claim. Thank you sir and have a good evening. Mrrrrrr. Few tens meter later we get in the AirTrain. We get to the Jamaica station, paid $5 each and at the same time we bought a weekly MetroCard for $31. Hop onto blue metro line E which we carry on to Queens Plaza to transfer on yellow R.
Time offset by 6 hrs, local time 10:30 pm, in Prague was 4:30 am. In total we feel like that. But we’re in New York! And New York never sleeps! Ah, here we come, station 28 St. Subway is located right below the road, so to the surface leads exactly just 24 steps. It’s here, I nearly buckled my knees, I just saw a yellow cab, two more steps. OK, I’m standing. Speechlessly amazed that my dream comes true that I forget Patrik and few other people are behind me, waiting to move from the stairs. I am coming back to reality and moving a bit. We are here. Yes we are. I embrace Patrik and give him a kiss. Then he turns me around and points his finger upward. Look what shines there. And suddenly we both stare at the colorful tip of the Empire State Building.

New York Day 1We catch handles of our luggage and go to the hotel which is just a few dozen meter away. Ace Hotel New York on the corner of Broadway street and W 29th Street. When we mentioned it to some friends they were astonished. They said it’s the perfect place to spend our stay in New York. On the reception we receive complimentary room upgrade from Mini to Small. Number #806. The room was decorated in a similar style as the 7 Islas Hotel in Madrid, just a bit smaller. To be honest, we fell in love with it at first sight and a little later we were bit sad we did not stay there the rest of our trip.

New York Day 1But now just leave luggage in the room and despite considerable fatigue let’s go for a while outside. In the immediate surroundings was anything other than the famous Times Square. We go slowly, hand in hand, on Broadway, with heads tilted back because we we’re staring at the top floors of the houses that we pass. The Empire State Building which glows in Christmas colors of green and red, safely dominated them. Seeing Times Square at night from a distance of some 150-200 meters you can tell that perhaps there had to explode a bomb filled with phosphorescent paint. Such strong is the glow of all the LED screens that the midnight was bright as day. And one more thing. Times Square is huge. Much bigger than it seems to be in the movies. And it is also full of people. Suddenly you become part of the crowd that moves you and you have to think twice when it is the best time to “disconnect”. We were like a daze. In a second ambulance and fire brigade passed us. We feel like in the movie. Then we walked around shopping windows of the famous Macy’s and after an hour walk we are back in the hotel.

New York Day 1 New York Day 1 We unpack just the bare essentials, room was not very spacious. But who cares, it has amazingly stylish bathroom with shower and retro taps which immediately thereafter became our own private spa. Just imagine yourselves standing still and letting the drops of hot water fall on your naked body, close your eyes and absorb all the impressions..it was like slowly waking up from a beautiful dream. Then we just tangle beneath the soft and pleasant blanket and fell asleep within a few minutes at the most comfortable bed in our lives. Ever. So much that today I wrote to the hotel asking them for the make and model of the bed. Ups.

New York got us to the knees, in the best sense of the word, even just in few tens of minutes. We love New York. We’re going back this year for sure!
And here we also want to thank everyone who helped us realize this dream. From KLM and AceHotel, through an endless list of tips and locations from Gabi and Market, and also you, our readers, finally to our friends and families who support us in everything.
Thank you.

To be continued 😉

New York Day 1

6 Comments

 1. Najviac super post! Už sa neviem dočkať ďalších 🙂

 2. Augustína Augustína

  🙂 Paráda, musím povedať, že keď som videla vaše foto aj počas cesty / instagram story/ tak som si na vás spomenula aj pri štedrovečernom jedle. 🙂 Vidno, že ste si výlet užili teším sa na pokračovanie z vašej cesty.

  • Chvíli jsme mysleli, že budeme salát a kapra shánět, ale nakonec jsme to vydrželi i bez něj =). A děkujeme =)

 3. Dominika Dominika

  nádherne napísaný článok! Cítila som tú atmosfúru s vami . Teším sa na pokračovanie 🙂

  • Děkujeme! Pokračování už za pár dní =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *