Skip to content

New York, 26th Dec

New York 26th DecPondělní ráno po amerických Vánocích vypadalo v New Yorku jako každý jiný běžný pracovní den. Ulice se pomalu plnily lidmi, obchody měly otevřeno a vše se vrátilo po svátečním víkendu zpět do zaběhnutých kolejí. Jen obloha byla šedivá a my měli obavy o viditelnost, protože jsme si naplánovali další vyhlídku, tentokrát nejvyšší budovu západní polokoule – One World Trade Center.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

New York 26th DecNew York 26th DecNew York 26th DecMetrem je to na dolní Manhattan kousek a po vyšlapání pár schodů jsme se ocitli v novém nákupním centru Oculus. Obrovská hala, která nám ze všeho nejvíce připomíná kostru velryby, byla ještě téměř prázdná a působila neuvěřitelně majestátně. Nebyl ale čas se rozhlížet, One World Observatory (vstupenky zakoupeny předem) a její 100.-102. patro slibovaly nekonečné výhledy do všech stran. Už jen jízda superrychlým výtahem je zážitek, kdy stěny složené z LCD obrazovek promítají proměnu místa dnes zvaného New York od dinousauřích let přes Indiány, první kolonie až po současnost. Jsme nahoře. I přes zamračenou oblohu je výhled opravdu nekonečný, mraky se usídlily vysoko nad námi a my tak máme celý New York jako na dlani. Socha Svobody, Ellis Island, New Jersey..pohledem se blížíme až přímo k úpatí One World. Pod námi se prohání žluté taxíky a očekávaná závrať se naštěstí nekoná. Přecházíme od jedné strany ke druhé a najednou je vidíme. Dva tmavé čtverce plné vody. Nemohu se ani hnout. V mysli mi vyvstává nekonečné množství obrazů a záběrů na Dvojčata ze všech možných filmů, seriálů a fotografií. Možná jsem na chvíli i přestal dýchat, na tváři cítím slzy a hlavou mi běží věty z mé slohové práce, kterou jsem na téma 09/11 psal na gymnáziu. Vzpomínky na ten den ve mne zůstanou navždy.

New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec

O pár skleněných tabulí dál se rozprostírá celý Manhattan. Nekonečně dlouhé Avenues, majestátní Empire State Building a za ním rezidenční mrakodrap 432 Park Avenue, který se stává jednou z nejnovějších dominant New Yorku. Dalších pár kroků a vidíme před sebou Queens, Long Island City, Brooklyn Bridge a samotný Brooklyn. Takto seshora to ani nevypadá, že je NYC městem mrakodrapů. Vše pod námi je poměrně nízké, jen v dálce v okolí ESB se tyčí les výškových budov. Po dvou hodinách se začaly o slovo hlásit naše prázdné žaludky a byl čas jít dál. A protože China Town a Little Italy jsou co by kamenem dohodil, šli jsme právě tam.

New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec

V China Town se nachází restaurace Joe’s Shanghai vyhlášená svou nejlepší knedlíčkovou polévkou. Dostat se dovnitř ale není jen tak. Venku stál zástup lidí, který byl přísně usměrňován hosteskami. Dostali jsme číslo, byl nám sdělen odhadovaný čas, kdy se na nás dostane a mohli jsme se jít procházet. A tak jsme si prošmejdili China Town, který připomíná opravdu cokoliv, jen ne New York. A to je na něm úžasné. Po necelé hodině jsme se vrátili zpět k restauraci a po dalších 20 minutách jsme konečně byli pozváni dovnitř. Ke kulatému stolu s námi zasedlo dalších 6 cizích lidí. Interiér jako kterékoliv jiné čínské bistro v Praze, kam chodíte na nudle za osmdesát korun. Dostali jsme čaj a za dalších 10 minut už na stole přistály dvě mísy knedlíčků. Bylo to to nejlepší jídlo, které jsme za celý náš pobyt v New Yorku jedli. A nutno dodat, že i to nejlevnější. I se spropitným jsme zde nechali celkem $16.

New York 26th Dec New York 26th DecNew York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec

Zbytek odpoledne jsme strávili procházením se po Little Italy a směrem nahoru k našemu hotelu. Po cestě jsme se zastavili na úžasné doughnuty v Dough Doughnuts (už víme, odkud čerpá Donuter inspiraci!), do papírnictví Blick Art, kde mají vše, nač si jen vzpomenete. Zklamaní jsme odcházeli z outlet store 21 Century, stejně jako z T.J. Max. Valný dojem na nás nezanechal ani K-Mart. Nakonec po krátkém odpočinku na hotelu jsme vyrazili do Levi’s a Disney store na Times Square, kde jsme poznali ten pravý turistický madness a řekli si, že nikdy víc =D. Zaměstnanci obou obchodů mají u nás obrovský respekt za neskutečný entuziasmus a pozitivní energii (ale ta je v podstatě vlastní všem newyorčanům).New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec

Monday morning after American Christmas was like any other working day. Streets were filling slowly, shops were open and everything came back to normal after the festive weekend. Only the sky was grey and we were worried about the visibility because we have planned another observatory, this time the tallest building in the Western Hemisphere – One World Trade Center.

New York 26th Dec

By underground it is the quickest way to get there, with few steps from the station you appear in a new shopping center Oculus. Huge hall which most of all reminded us the skeleton of a whale was almost empty and looked incredibly majestic. But there was no time to look around, One World Observatory (tickets purchased in advance) and its 100th to 102nd floor promised endless views in all directions. Superfast elevator ride was an experience where a wall made up of LCD screens reflected the transformation of the place now called New York since the era of dinosaurs over the Indians, the first colonies to the present. We’re upstairs. Despite the overcast, the observatory provided truly endless views, because the clouds settled high above us and we had whole New York around and below. Statue of Liberty, Ellis Island, New Jersey..eyes approaches right up the foot of One World. Below us we see moving yellow cabs and we did not have the expected dizziness, luckily. We are moving from one side to another and suddenly we saw them. Two dark squares full of water. I can not move. In my mind arises an infinite number of pictures and scenes of Twins from all kinds of films, series and photographs. Maybe I stopped breathing for a while but I felt tears running on my cheeks and in my head I heard every sentence from my essay I wrote on high school about 9/11. Memories of that day will remain forever.

New York 26th Dec New York 26th Dec

A few glass panes further there was Manhattan. Endless Avenues, majestic Empire State Building and behind the apartment skyscraper 432 Park Avenue which becomes one of the newest landmarks of the New York City. Another few steps and we see Queens, Long Island City, Brooklyn Bridge and Brooklyn itself. Thus, even above it does not seem that NYC is city of skyscrapers. Everything below us is relatively low, only in the distance near ESB you can see a forest of high-rise buildings. After two hours our stomachs were empty and noisy, so it was time to move on. And because China Town and Little Italy are a stone’s throw away, we went there.

New York 26th Dec New York 26th Dec

In China Town there is a restaurant Joe’s Shanghai known for its best soup dumplings. To get inside you need to get a ticket from hostess who also tell you how long it will take to sit you, so in our case we just went away for one hour and just rumble around China Town. When we got back, we had to wait another 20 minutes to be finally seated inside. At the round table with other six people. Interior is typical cheap Chinese bistro. We got tea and after 10 minutes two plates of soup dumplings were served. And it was the best food we had in New York. And you know what? Also the cheapest. For two we left there only $16 tip included. It is a must visit place!

New York 26th Dec New York 26th Dec New York 26th Dec

The rest of the afternoon we spent rumbling through Little Italy and upward to our hotel. On the way we stopped for amazing donuts in Dough Doughnuts, to the stationery store Blick Art where is everything what your art hear desires. We were a bit disappointed with the offer of the outlet store Century 21, as well as a T.J.Max. Also K-Mart was not as we expected. Finally, after a short rest at the hotel we went to Levi’s and Disney store in Times Square. There we experienced the real madness =D and we said “never again”. Employees of both stores have our enormous respect for their incredible enthusiasm and positive energy (but it is basically own to all NewYorkers..).

New York 26th Dec New York 26th Dec

3 Comments

 1. toto sa tak super číta 🙂 a krásne fotky!

 2. Tento týždeň ideme na deň do NYC aj my, tak som sa nažhavila týmto článkom poriadne :).

 3. Ahhh beautiful pictures!
  I miss New York so much!
  So glad you guys had a wonderful trip! ♥

  Happy New Week!
  xoxo Suzy ( ˘ ³˘)♥
  THE KAWAII PLANET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *