Skip to content

Víkend v Madridu

madrid-part1-23I přesto, že je Madrid hlavním městem Španělska, Barcelona je mnohem oblíbenější destinací. Jestli je to přítomností moře, architekturou nebo jen celkovým pocitem, těžko říct. My ale musíme dát tomuto tvrzení za pravdu. Tím samozřejmě nechceme tvrdit, že je Madrid špatným cílem, má totiž své kouzlo a v chladném středoevropském podzimu přijde jeho 24 stupňová verze více než vhod. Nakonec jsme olitovali, že jsme nemohli zůstat o pár dní déle.

For English click here (but scroll whole post for all the photos 😉 )

madrid-part1-52Přílet na letiště Barajas odkukoliv za denního světla skýtá naprosto jedinečný pohled na okolní krajinu, která hraje všemi odstíny hnědé a oranžové, připomínající tak krajinu na Marsu. O to více pak příjemně překvapí, kolik a jak rozlehlé má Madrid parky. A začneme rovnou tím nejzajímavějším, El Retiro. Dokonalá zelená oáza, kde by nás bavilo trávit čas každý den. Ať už pozorováním turistů obdivujících nádherný “skleník” Palacio de Cristal nebo prohánějících se v lodičkách po vodní hladině před Monumento Alfonso XII. Spousta soch, různorodých stromů a keřů, mnohé z nich pečlivě zastřihávaných do zajímavých tvarů. V horkém létě, kdy teploty dosahují i 40 stupňů ve stínu, musí být park El Retiro skvělým místem k úniku. Btw., přiléhá k němu i botanická zahrada, která je určitě zážitkem sama o sobě, ale nám tentokrát na ni nezbyl čas.

madrid-part1-39 madrid-part1-35 madrid-part1-34

Přivstali jsme si na východ slunce / We woke up earlier to see sunrise
Přivstali jsme si na východ slunce / We woke up earlier to see sunrise

madrid-part1-42 madrid-part1-31 madrid-part1-41

Kousek od něj se pak nachází hlavní vlaková stanice Madrid Atocha. I když jste přiletěli, určitě toto místo nevynechejte. Uvnitř se totiž nachází úžasná zahrada plná vzrostlých palem, banánovníků a dalších, v jezírcích okolo se prohání nebo odpočívají stovky sladkovodních želviček a vy naprosto ztrácíte pojem o tom, že se nacházíte na tak hekticém místě, jakým je nádraží. Něco podobného by mělo být na všude, včetně letišť, protože to působí dokonale zklidňujícím dojmem v kontrastu okolního ruchu.

madrid-part1-30 madrid-part1-28A abychom to měli kompletní, přesuneme se do Parque del Oeste. Svahovitý park skrývá v prvé řadě na svém spodním konci starobylý egyptský chrám Debod. Ten byl do Madridu převezen z Egypta roku 1968 jako poděkování za pomoc s vykopávkami. Vstup je zdarma, je však nutné si zjistit přesné otevírací hodiny. Procházkou směrem na sever dojdete ke spodní části lanovky Teleférico, která vás vyveze s krásným výhledem na Madrid na vrchol největší zelené plochy široko daleko, Casa de Campo. Nejrozlehlejší park, po jehož spodním obvodu najdete madridskou sportovní arénu, zábavní park a zoo. Narazíte v něm na spousty cyklistů a běžců a jeho dokonale upravené trávníky lákají k dlouhým piknikovým večerům.

madrid-part1-7 madrid-part1-3 madrid-part1-5 img_6755Až sjedete lanovkou zase zpátky “do města”, je nejlepší vydat se ke královskému paláci (Palacio Real de Madrid). Je rozlehlý, majestátní a hned vedle něj se nachází o něco pompézněji vypadající katedrála Panny Marie Almudenské. Od katedrály směrem do centra se dostanete k Plaza Mayor, což je vlastně uzavřené náměstí, na které se vchází několika branami. Vypadá jako obrovské nádvoří nějakého zámku. Cestou k němu se nezapomeňte zastavit v Mercado de San Miguel, tržišti plném skvělých čerstvých dobrot a vína. Pak už je to jen kousek k Puerta del Sol, dalšímu obrovskému náměstí, přestupnímu uzlu MHD a také místu, kde se konají různé akce, demonstrace atd. (a najdete zde i jediný Apple store v centru Madridu).

madrid-part1-11 madrid-part1-13 madrid-part1-20 madrid-part1-19 madrid-part1-17 madrid-part1-16Když budete pokračovat dále po Calle de Alcallá, dojdete k jedné z ikonických budov Madridu – Metropolis (úvodní foto). Pár minut chůze dál se pak nachází Plaza de Cibeles, kde najdete fontánu a také světoznámou budovu Palacio de Comunicaciones, ve které dnes sídlí radnice. Když se rozhlédnete kolem sebe, směrem na sever uvidíte špičky Torres de Colón, dvou výškových budov nahoře spojených platformou s anténami, které vzbuzují dojem elektrické přípojky do zásuvky =)

madrid-part1-26 madrid-part1-27 img_6754A to je z pamětihodností a jim podobných míst v Madridu pro dnešek vše. Nebyli jsme všude, na to by bylo potřeba mnohem více dní. Muzea jsme vynechali úplně. Nicméně díky skvělé poloze našeho hotelu 7 Islas, kterému jsme věnovali samostatný článek, jsme to měli všude poměrně blízko a MHD zůstala využita jen pro letištní transfer. Ale nebojte, ještě připravíme průvodce, ve kterém se zaměříme na kavárny, restaurace a obchody =). Stay tuned.

madrid-part1-40 madrid-part1-48 madrid-part1-37 madrid-part1-38Even though Madrid is the capital of Spain, Barcelona is much more popular destination among tourists. If it is because of the presence of the sea, architecture or just the overall feeling, hard to say. But we have to agree with this statement. Of course, we do not want to say that Madrid is a bad destination, that’s not true and for us it has its magic when you arrive from cold Czech autumn to its 24°C version. Finally, we were sad that we could not stay a few days longer.

madrid-part1-36 madrid-part1-51Landing approach to Barajas Airport from anywhere in daylight renders a completely unique view of the surrounding landscape which plays with all shades of brown and orange, looking like the landscape of planet Mars. After that more surprising is the fact how many and how big parks Madrid has. And let’s start with the most interesting one, El Retiro. A perfect green oasis where we can imagine spending time each day. Whether watching tourists admiring the magnificent “greenhouse” Palacio de Cristal or boating across the water in front of Monumento Alfonso XII. Lots of statues or various trees and shrubs, many of them carefully trimmed into interesting shapes. In the hot summer when temperatures can reach even 40°C in the shade, El Retiro Park is definitely a great place to escape. Btw., Botanical Garden is adjoining El Retiro and must be an experience in itself but this time we didn’t make it.

madrid-part1-43 madrid-part1-44 madrid-part1-47 madrid-part1-49Few steps from it is the city’s main train station Madrid Atocha. Even if arrived by plane, you can’t miss this place. Inside you can find a wonderful garden full of tall palm trees, banana trees and others, in ponds roam around or rest hundreds of freshwater turtles and you can completely lose a track of the fact that you are on such a hectic place like a train station. Something similar should be everywhere, including airports, because it is making perfectly soothing impression in contrast to the background noise around.

madrid-part1-29 madrid-part1-25 madrid-part1-21And to have it complete, move to the Parque del Oeste. On it’s south end you can find the ancient Egyptian temple Debod. It was transferred to Madrid from Egypt in 1968 as a thank you for helping with the excavation. Admission is free but you need to check the exact opening hours. Then walk to the north until you reach the bottom station of the cable car Teleférico which takes you to the stunning views of Madrid to the top of the largest green areas far and wide, Casa de Campo. Most extensive park has on its bottom perimeter Madrid sports Arena, amusement park and zoo. You will meet here a lot of cyclists and joggers and park’s immaculate lawns invite for long evening picnics with spectacular views.

madrid-part1-2 madrid-part1-1 madrid-part1-6Once you went back by cable car “to the city” it is best to go to the Royal Palace. It is vast, majestic complex and next to it is a far pompous looking Almudena Cathedral (Santa María la Real de La Almudena). From the Cathedral towards the city center you will get to Plaza Mayor which is actually enclosed square looking like a huge courtyard of a castle. Be sure to stop at the Mercado de San Miguel, great market with full of fresh delicacies and wines. Then it’s just a short walk to the Puerta del Sol, another giant square, node of bus stops and also the place where all kinds of events, demonstrations, etc. are held (and there is also the only Apple store in Madrid city).

madrid-part1-10 madrid-part1-12 madrid-part1-15 madrid-part1-18 madrid-part1-46As you continue along Calle de Alcallá, you will reach one of the iconic buildings of Madrid – Metropolis. A few minutes walk away is Plaza de Cibeles where you’ll find the world famous fountain and Palacio de Comunicaciones building which now houses the city hall. When you look around you’ll see towards the north Torres de Colón, two skyscrapers connected at top with platform with antennas which looks like electrical connector =)

img_6753 madrid-part1-14 madrid-part1-9And that’s all for today from typical landmarks and similar places in Madrid. We were not everywhere, we did not have so much time. Museums have been omitted entirely (OK, we saved them for next time =P ). However, thanks to the great location of our 7 Islas Hotel, to which we have devoted a separate article, we had it all pretty close and we used public transport for airport transfer only. But do not worry, we prepare also a guide which will focus on cafes, restaurants and shops =). Stay tuned.

7 Islas Hotel Madrid

One Comment

  1. Pavlína Pavlína

    To jsou naprosto dokonalé fotky! Věřím že jste si to víc než užili 🙂 miluju číst vaše články tak jen tak dál kluci! 🙂

    MagicBeautyLife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *